Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty archiwalne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. dotacji
Nr ref.: WZiSS/132/2005
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2005-11-16 2005-11-29
ds. nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji
Nr ref.: BNW/131/2005
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2005-11-16 2005-11-29
ds. skarg i wniosków oraz obsługi interesantów
Nr ref.: WOR/128/2005
Wydział: Wydział Organizacyjny
2005-11-14 2005-11-28
ds. kontaktów zewnętrznych
Nr ref.: WOW/130/2005
Wydział: Wydział Oświaty
2005-11-14 2005-11-28
ds. nadzoru domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia
Nr ref.: WZiSS/126/2005
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2005-11-14 2005-11-28
ds. promowania sportu w szkołach i placówkach oświatowych
Nr ref.: WOW/129/2005
Wydział: Wydział Oświaty
2005-11-14 2005-11-28
ds. analiz i wdrożeń
Nr ref.: WIN/125/2005
Wydział: Wydział Informatyki
2005-11-10 2005-11-28
kierownik projektu "zarządzanie i odnowa dużych osiedli mieszkaniowych"-międzynarodowy projekt sieci tematycznej w ramach programu urbact
Nr ref.: WRM/127/2005
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
2005-11-10 2005-11-23
asystent zastępcy prezydenta
Nr ref.: GP/124/2005
Wydział: Gabinet Prezydenta
2005-11-09 2005-11-22
ds. wysyłki akt praw jazdy
Nr ref.: WKM/122/2005
Wydział: Wydział Komunikacji
2005-11-07 2005-11-22
ds. obsługi sekretariatu
Nr ref.: WKisz/121/2005
Wydział: Wydział Kultury
2005-11-07 2005-11-22
ds. informacji
Nr ref.: WKM/123/2005
Wydział: Wydział Komunikacji
2005-11-07 2005-11-22
dyrektor izby wytrzeźwień w poznaniu ul. podolańska 45
Nr ref.: PMP/116/2005
Wydział: Wydział Organizacyjny
2005-11-04 2005-11-18
ds. architektury
Nr ref.: WUiA/120/2005
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2005-11-04 2005-11-18
ds. wydawania dowodów osobistych
Nr ref.: WSO/119/2005
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich
2005-11-04 2005-11-17
ds. dodatków mieszkaniowych
Nr ref.: WZiSS/118/2005
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2005-11-04 2005-11-17
ds. planowania i realizacji budżetu
Nr ref.: WKiSZ/117/2005
Wydział: Wydział Kultury
2005-11-02 2005-11-16
ds. planowania i analiz budżetu
Nr ref.: WOW/112/2005
Wydział: Wydział Oświaty
2005-10-24 2005-11-07
dyrektor wydziału urbanistyki i architektury
Nr ref.: PMP/111/2005
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2005-10-17 2005-10-31
ds. planowania
Nr ref.: WGKIM/110/2005
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2005-10-12 2005-10-25

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępne na stronie: bip.geopoz.poznan.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.