Oferta: ds. ocen oddziaływania

Data publikacji: 2021-09-09
Nr ref.: KOS/169/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: ds. ocen oddziaływania

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-09-28

Zakres podstawowych czynności

 • weryfikacja formalna wniosków, kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
 • współprowadzenie postępowań w sprawie zintegrowanych pozwoleń emisyjnych
 • sporządzanie projektów dotyczących między innymi: wniosków o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, opinii w sprawie warunków zabudowy i projektów budowlanych dla inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu, pozwoleń zintegrowanych
 • organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo, planowanie przestrzenne,
 • co najmniej roczny staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska
 • praktyczna znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowiska, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność współpracy w zespole

Wymagania dodatkowe

studia podyplomowe: zarządzanie środowiskiem, prawo ochrony środowiska

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce Pracy: Gronowa 22a

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy i delegacje
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KOS_169.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-09-28
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2021-09-28 10:26