Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 77962
2. Zakres przedmiotowy wniosku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych i mieszkaniowych z garażami podziemnymi oraz usługowego w rejonie ul. Wołkowyska/Lwowska
3. Znak sprawy KOS-V.6220.117.2020
4. Data złożenia 2020-10-15
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) UWI Inwestycje S.A FRANKLINA ROOSEVELTA 18, 60-829 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Karta informacyjna przedsięwzięcia
Opłata za udzielone pełnomocnictwo
Opłata za wydanie decyzji
Pełnomocnictwo
Wypis z rejestru gruntów
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 03/13/2/57, 03/13/2/5, 03/13/2/59, 03/13/2/60
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-02 16:07:41.0