Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 6/Qv/2015
2. Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu UCHWAŁA NR VIII/91/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5. Zakres przedmiotowy dokumentu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego&
160; oraz na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
6. Obszar Poznań
7. Znak sprawy MPU-ORZ2/5044-30/Qv/15
8. Dokument wytworzył Prezydent Miasta Poznania
9. Data dokumentu 2019-03-19
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, tel. +48 616 396 460 / fax +48 616 396 498 / mpu@poznan.mpu.pl / www.mpu.pl


13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/Ys/2012, 2/Qv/2015, 3/Qv/2015, 4/Qv/2015, 5/Qv/2015
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi

Powiązanie z MPZP

Plany opracowywane

Inne powiązane z planem karty informacyjne

Plany uchwalone
brak uchwalonych MPZP

Metryczka

Opis zmian: plan (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Moczko
Data i godzina publikacji: 2019-04-08 09:38