Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8111
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/667/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie odwołania Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo od Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/666/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/665/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/664/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/663/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/662/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wykopy" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/661/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie skargi J. F. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/660/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie skargi A. K. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/659/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie skargi P. H. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/658/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie skargi Fundacji na Straży Przyrody oraz Polskiego Klubu Ekologicznego-Wielkopolska na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/657/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu od I opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/656/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/655/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie powierzenia spółce Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. zadania własnego gminy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/654/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Edwarda Fiszera.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/653/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Kowalska na nazwę Niebieska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/652/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Sławińska na nazwę Policka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/651/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Stefana Poradowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/650/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Perłowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/649/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Tyczyńska.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/648/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/647/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/646/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XXXVII/645/VIII/9/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie rozstrzygnięcia organu o nazwie Trybunał Konstytucyjny z dnia 22 października 2020 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/644/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/643/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/642/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/641/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/640/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 w sprawie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2020-2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXVI/639/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/638/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Otwarte Ramiona.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/637/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji A. B.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/636/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie skargi E. K. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/635/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie skargi A. Ł. na Dyrektora Usług Komunalnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXV/634/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/633/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie przyjęcia do realizacji programu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą "Punkt Profilaktyki Intymnej 24 h dla mieszkańców Poznania na lata 2021-2023".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/632/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXV/631/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Zespołowi Żłobków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXV/630/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie likwidacji Zespołów Żłobków nr 1, 2, 3, 4 w Poznaniu oraz utworzenia na terenie miasta Poznania Poznańskiego Zespołu Żłobków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/629/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2020 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/628/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie przyjęcia do realizacji programu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą "Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/627/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przyznania uczelniom w Poznaniu środków finansowych w celu wsparcia studentów z Białorusi.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXV/626/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXV/625/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXV/624/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/623/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/622/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/621/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/VII/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXV/620/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/619/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie bonifikaty dla Caritas Archidiecezji Poznańskiej od ceny sprzedaży nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie rynku Wildeckiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/618/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/617/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/616/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/615/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXI/371/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/614/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/613/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli realizacji wykonania uchwały dotyczącej Programu Rowerowego Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/612/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/611/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Przybyszewskiego - w części.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/610/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Omańkowskiej - w części.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/609/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/608/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/607/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby 10.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/606/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym Nr 1.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/605/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/604/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/603/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zwiększenia w roku 2020 kwoty przyznanej na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki grypy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/602/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/601/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/600/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/599/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXIV/598/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/597/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/596/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Parku im. Jana Kasprowicza.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/595/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/594/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasło.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/593/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/592/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/591/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Racjonalizatorów" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/590/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/589/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kowalewickiej i Fabianowo w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/588/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Szczepankowo i Ostrowskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/587/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/586/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XXXIV/585/VIII/8/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia 2020 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/584/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/583/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/582/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/581/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 6 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/580/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/579/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/578/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/577/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/576/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/575/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu do Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/574/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie włączenia Przedszkola nr 184 w Poznaniu, ul. Sióstr Misjonarek 1, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/573/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie włączenia Przedszkola nr 43 "Krasnala Hałabały" w Poznaniu, ul. Wiązowa 5, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/572/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/571/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/570/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/569/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-08-01

Uchwała Nr XXXIII/568/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak