Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8620
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1176/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie określenia miejsc i zasad prowadzenia okrężnej sprzedaży towarów i świadczenia usług na terenie Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1175/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie skargi I. A. i A. W. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1174/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie skargi P. B. na Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1173/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie skargi P. P. i K. Z. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1172/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji M. K.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1171/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie skargi P. M. na Radę Osiedla Wola.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1170/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci opracowania dokumentacji projektowej do zadania polegającego na budowie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Koziegłowy w zakresie dotyczącym działek leżących na terenie Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1169/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1168/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1167/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie statutu Teatru Muzycznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1166/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Kwiatowe" - część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1165/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci lokalu nr 2 znajdującego się w budynku nr 24 przy ul. Wronieckiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1164/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1163/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1162/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2022 w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1161/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie skargi M. S. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1160/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Teatr Muzyczny w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1159/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 10, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1158/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1157/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie utworzenia Zespołu Ogrodów Jordanowskich w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 30A, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1156/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu przy al. Niepodległości 32.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1155/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1154/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1153/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1152/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Zespołowi Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1151/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie przyjęcia "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2022-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1150/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego pt. "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1149/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od

Uchwała Nr LXII/1148/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1147/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, obejmującego utrzymanie czystości oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych z nieruchomości ogólnodostępnych, stanowiących własność Miasta Poznania lub znajdujących się w posiadaniu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od

Uchwała Nr LXII/1146/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1145/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVI/481/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1144/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od

Uchwała Nr LXII/1143/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie wydłużenia kadencji rad osiedli Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1142/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie nadania skwerowi nazwy Obrońców Ukrainy 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1141/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie nadania skwerowi nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od

Uchwała Nr LXII/1140/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od

Uchwała Nr LXII/1139/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2022 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2022 - 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1138/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2022 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1137/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2022-02-24

Uchwała Nr LXI/1136/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2022 w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1135/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie skargi Stowarzyszenia na rzecz Praworządności w Szkołach "Stowarzyszenie Umarłych Statutów" na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1134/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie skargi T. F. na działania Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1133/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie skargi A. S., A. C., B. Z. i T. K. na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1132/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1131/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LX/1130/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 zmieniająca uchwałę Nr LVI/1054/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstapienia od usunięcia pojazdu z drogi po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LX/1129/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie określenia miejsc i zasad prowadzenia okrężnej sprzedaży towarów i świadczenia usług na terenie Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1128/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie przyjęcia "Programu działań profilaktycznych miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LX/1127/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2022".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1126/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1125/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2022-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LX/1124/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2022/2023, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1123/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1122/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LX/1121/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LX/1120/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON ULICY WYSOKIEJ" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LX/1119/VIII/19/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie przekazania Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz przekazania Miastu Poznań Filharmonii Poznańskiej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1118/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Miasta Poznania reprezentowanych przez R. O. w sprawie nadania Centrum Kultury Zamek w Poznaniu imienia Romana Dmowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1117/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki "Targowiska" Sp. z o.o. w postaci prawa własności stołów handlowych i podestów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1116/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie uznania wykonywanego przez spółkę "Targowiska" Sp. z o.o. zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu targowiskami położonymi na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Poznania za usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1115/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1114/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1113/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 109 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1112/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1111/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 5 z Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu i jej likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1110/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Geodezyjno-Drogowym w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1109/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1108/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie nadania parkowi nazwy Rodziny Stablewskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1107/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie nazwania ronda imieniem ks. Stanisława Kałka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1106/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie nazwania ulic imionami: Anny Jantar, Czesława Niemena, Zygmunta Warczygłowy, Krzysztofa Komedy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1105/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie nadania ulicy nazwy Choszczeńska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1104/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/474/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Teatru Muzycznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1103/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu i Estrady Poznańskiej w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Estrada Poznańska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1102/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1101/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1100/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1099/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1098/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie zatwierdzenia "Programu Naprawczego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-04

Uchwała Nr LIX/1097/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1096/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1095/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 zmieniająca uchwałę Nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1094/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn Północ" - część D w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1093/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" dla terenu w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1092/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LIX/1091/VIII/18/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15-02-2022 w sprawie konfliktu rosyjsko - ukraińskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1090/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2022 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1089/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji M. Z.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1088/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie skargi D. O. na Dyrektora Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1087/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie skargi E. K. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1086/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie skargi A. Sz. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1085/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie skargi P. O. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1084/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1083/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1082/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1081/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/23/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1080/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/25/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1079/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/24/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1078/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/26/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1077/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

brak