Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8254
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/810/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie skargi K. J. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/809/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie skargi M. L. na Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/808/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji fundacji POLANSKI Foundation.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/806/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie nadania statutu Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/805/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/501/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/804/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/803/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Leśnowolskiej 35, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/802/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Druskienickiej 32, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/801/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie włączenia Przedszkola nr 134 "Słoneczny Świat" w Poznaniu, os. Kosmonautów 108, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu, os. Kosmonautów 111.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/800/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Dębina II".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/799/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/798/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie nazwania ulicy imieniem Teresy Remiszewskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/797/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zgierska.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/796/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie nazwania skweru imieniem Wacława Kopydłowskiego i Leona Stróżczyńskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/795/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie nazwania skweru imieniem Józefa Przesławskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/794/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na przygotowaniu i wdrożeniu na terenie Miasta Poznania programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-06-01

Uchwała Nr XLV/793/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/792/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2021 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/791/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/790/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLV/789/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/788/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/787/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej - M. O., J. S., F. S. oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/786/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie skargi A. S. na Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/785/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Ośrodkowi dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/784/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjnemu Nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/783/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/782/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/781/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/164/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/780/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/779/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/778/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/777/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto Poznań zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-09-01

Uchwała Nr XLIV/776/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXV/469/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy od dnia 1 września 2020 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-09-01

Uchwała Nr XLIV/775/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/774/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2021/2022, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/773/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. Klasztorowi Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/772/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lasów Poznańskich z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/771/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/770/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/769/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/768/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/767/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Radojewo Wschód A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/766/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie skargi R. K. na Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/765/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie skargi M. L. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/764/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji T. S.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIII/763/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego o imieniu "Cytadelowców Poznańskich".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/762/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/761/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIII/760/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/759/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIII/758/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/757/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Stadionu Miejskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIII/756/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/755/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIII/754/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIII/753/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/752/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/751/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLIII/749/VIII/12/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie proponowanej alokacji środków europejskich dla programu regionalnego województwa wielkopolskiego w perspektywie finansowej 2021-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/748/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/747/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie skargi M. T. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/746/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie skargi M. M. i M. P. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/745/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie skargi M. J., T. M., M. K., M. K., D. P., E. P., R. P., E. W., M. W., I. W., Z. W., E. M., D. I., M. I., E. M., M. D., M. K., S. K., Z. K., M. D., I. D., B. D., P. D., M. K., M. W., R. P., T. J., M. J., B. J., P. J., A. C., M. C., M. O., J. D., J. J., K. D., L. J., A. J., B. G., R. N., K. G., M. T. E. T., K. P., Z. P., E. B., S. B., I. E., H. S., J. P., H. P., A. G., E. B., D. G., B. M., J. M., S. B., P. B., A. K., A. W., A. W., D. R., A. R., E. S., J. C., M. C., J. B., M. D., P. D., K. G., B. W., H. Z., J. S., M. J., J. J., K. B., J. N., B. K., M. K., K. I., S. I., A. I., M. K., K. K., J. K., A. B., J. B., B. B., H. Z., R. Z., G. R., H. R., A. O., J. C., A. P.-K., A. B., E. S., J. S., H. S., M. K., K. P., A. S., B. M., G.-N. J. A. P., J. B., H. K., B. K., M. I., Z. I., K. M., A. Z., Z. Z., B. J., K. P., M. P., U. W., A. W., H. R., L. R., J. W. W. W., D. H., J. P. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/744/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie pokrycia straty netto za 2019 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/743/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego - aktualizacja - sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/742/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/741/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego na rok 2021 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/740/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/739/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie przyjęcia programu pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/738/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/737/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie powierzenia spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. realizacji programu mieszkaniowego "POZnań - i zamieszkaj" jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLII/736/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie przyjęcia programu "POZnań - i zamieszkaj" oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-03-01

Uchwała Nr XLII/735/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/734/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 31 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/733/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/732/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1145/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sołacz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/731/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1135/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLII/730/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLII/729/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/728/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2021 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/727/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr III/26/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/726/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr III/25/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/725/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr III/24/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/724/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr III/23/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/723/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/722/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-03

Uchwała Nr XLI/721/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/720/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci opracowania dokumentacji projektowej do zadania polegającego na budowie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/719/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XX/342/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/718/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/717/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii antysmogowych na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/716/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Śmiała.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/715/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie nadania parkowi nazwy Traszki Ratajskie.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/714/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Szmytówny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/713/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Michaliny Stefanowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/712/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie nazwania skweru imieniem Andrzeja Rzewuskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/711/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu.

brak