Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8511
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LVII/1067/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LVII/1066/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1065/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizację pozarządową.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1064/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1063/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1062/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowo.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1061/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2022 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1060/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/322/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1059/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1058/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1057/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1056/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2021 - obszar D.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LVI/1055/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1054/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1053/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 zmieniająca uchwałę Nr XX/355/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji, tj. od granicy miasta Poznania z miejscowością Koninko do wjazdu na Lotnisko Poznań-Krzesiny w Poznaniu, na czas jej realizacji w latach 2019-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1052/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LVI/1050/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1049/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1048/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1047/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1046/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew na ul. Meteorytowej - w części.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1045/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie nazwania parku imieniem Pawła Edmunda Strzeleckiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1044/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie zniesienia nazwy nieistniejącego parku Pawła Edmunda Strzeleckiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1043/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie nazwania parku imieniem Felicjana Sypniewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LVI/1042/VIII/17/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1041/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Poznania do spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez nieodpłatne nabycie przez Miasto Poznań należących do samorządu Województwa Wielkopolskiego udziałów w Spółce.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1040/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1039/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1038/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1037/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1036/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-11-2021 w sprawie odwołania Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ od zarządzenia Nr 636/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/49/III/2021 Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie projektu planu wydatków na 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1035/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-11-2021 w sprawie odwołania Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ od zarządzenia Nr 635/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/50/III/2021 Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2021 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1034/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie skargi M. W. i A. W. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1033/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie skargi P. R. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1032/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie skargi R. T. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1031/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie skargi T. K. na Dyrektora XXXVIII Liceum Dwujęzycznego im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1030/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie skargi T. Sz. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIV/1029/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIV/1028/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Systemu usług dla mieszkańców Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIV/1027/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/631/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Zespołowi Żłobków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-12

Uchwała Nr LIV/1026/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LIV/1025/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań przez Miasto Luboń zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Lubonia, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LIV/1024/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań przez Gminę Oborniki, Gminę Murowana Goślina, Gminę Czerwonak, Gminę Swarzędz, Miasto i Gminę Pobiedziska, Gminę Kleszczewo, Miasto i Gminę Kostrzyn zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Obornik, Murowanej Gośliny, Czerwonaka, Swarzędza, Pobiedzisk, Kleszczewa, Kostrzyna, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1023/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów sanitarnych i formujących na pomniku przyrody - dębie szypułkowym rosnącym przy ulicy Majakowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1022/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 10MW) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1021/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 9MW) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1020/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 8MW) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1019/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 6MW) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1018/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 5MW) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1017/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 4MW) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1016/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ul. Żelaznej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1015/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie nadania skwerowi nazwy Fyrtel przy Ogniku.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIV/1014/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie nazwania ulicy imieniem Adama Białoszyńskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1013/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie nazwania skweru imieniem Agnieszki Osieckiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIV/1012/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część C" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIV/1011/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1010/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1009/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia pana Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1008/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/1007/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/1006/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Nr. 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/1005/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie skargi I. Z. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/1004/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie skargi M. L. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/1003/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie skargi A. B., G. B. oraz L. S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/1002/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie skargi H. T. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/1001/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie skargi S. B. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/1000/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - alei drzew mieszanych przy al. Niepodległości.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LIII/999/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/998/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LIII/997/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/996/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie obejmującego zagospodarowanie strumienia odpadów wystawkowych pochodzących z terenu miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/995/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie obejmującego tworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LIII/994/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 zmieniająca uchwałę Nr LXVII/1061/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20 maja 2014 r. (ze zm.) w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego Miasta Poznania z zakresu gospodarowania odpadami zielonymi i biodegradowalnymi.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/993/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LIII/992/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/991/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 zmieniająca uchwałę Nr VI/74/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/990/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/989/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klinkierowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/988/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część D" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/987/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LIII/986/VIII/16/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie działań wyprowadzających Polskę ze Wspólnoty Europejskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/985/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do Światowej Organizacji Współpracy Miast Innowacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/984/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/983/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/982/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nowa Obornicka, Szymanowskiego, Sucholeska oraz Biskupińska w Poznaniu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej" w ramach projektu pn. "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/981/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach w zakresie inwestycji dotyczącym miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/980/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/979/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/978/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/977/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/976/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nadania alei nazwy Praw Kobiet.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/975/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nadania rondu nazwy Obornickie.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/974/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nazwania skweru imieniem Macieja Zawiei.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/973/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nazwania ulicy imieniem Klemensa Mikuły.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/972/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nadania skwerowi nazwy Polskich Olimpijek i Olimpijczyków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/971/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-07-01

Uchwała Nr LII/970/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-07

Uchwała Nr LII/969/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie podziału obszaru miasta Poznania na sektory.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-07-01

Uchwała Nr LII/968/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

brak