Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8191
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/747/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie skargi M. T. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/746/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie skargi M. M. i M. P. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/745/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie skargi M. J., T. M., M. K., M. K., D. P., E. P., R. P., E. W., M. W., I. W., Z. W., E. M., D. I., M. I., E. M., M. D., M. K., S. K., Z. K., M. D., I. D., B. D., P. D., M. K., M. W., R. P., T. J., M. J., B. J., P. J., A. C., M. C., M. O., J. D., J. J., K. D., L. J., A. J., B. G., R. N., K. G., M. T. E. T., K. P., Z. P., E. B., S. B., I. E., H. S., J. P., H. P., A. G., E. B., D. G., B. M., J. M., S. B., P. B., A. K., A. W., A. W., D. R., A. R., E. S., J. C., M. C., J. B., M. D., P. D., K. G., B. W., H. Z., J. S., M. J., J. J., K. B., J. N., B. K., M. K., K. I., S. I., A. I., M. K., K. K., J. K., A. B., J. B., B. B., H. Z., R. Z., G. R., H. R., A. O., J. C., A. P.-K., A. B., E. S., J. S., H. S., M. K., K. P., A. S., B. M., G.-N. J. A. P., J. B., H. K., B. K., M. I., Z. I., K. M., A. Z., Z. Z., B. J., K. P., M. P., U. W., A. W., H. R., L. R., J. W. W. W., D. H., J. P. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/744/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie pokrycia straty netto za 2019 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/743/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego - aktualizacja - sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/742/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/741/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego na rok 2021 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/740/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/739/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie przyjęcia programu pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/738/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/737/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie powierzenia spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. realizacji programu mieszkaniowego "POZnań - i zamieszkaj" jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLII/736/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie przyjęcia programu "POZnań - i zamieszkaj" oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-03-01

Uchwała Nr XLII/735/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/734/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 31 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/733/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/732/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1145/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sołacz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/731/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1135/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLII/730/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLII/729/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/728/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2021 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/727/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr III/26/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/726/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr III/25/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/725/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr III/24/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/724/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr III/23/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/723/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/722/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-03

Uchwała Nr XLI/721/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/720/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci opracowania dokumentacji projektowej do zadania polegającego na budowie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/719/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XX/342/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/718/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/717/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii antysmogowych na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/716/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Śmiała.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/715/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie nadania parkowi nazwy Traszki Ratajskie.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/714/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Szmytówny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/713/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Michaliny Stefanowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/712/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie nazwania skweru imieniem Andrzeja Rzewuskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/711/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/710/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/709/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/708/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/707/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2021-01-01

Uchwała Nr XLI/706/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLI/705/VIII/11/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 w sprawie powszechnego szczepienia się przeciw COVID-19.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLI/704/VIII/10/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 26-01-2021 w sprawie 30-lecia powołania pierwszej jednostki pomocniczej na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XL/703/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2020 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2021 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XL/702/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XL/701/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji K. K.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XL/700/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XL/699/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2020 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXIX/698/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXIX/697/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/696/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 zmieniająca uchwałę Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/695/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu aneksu do umowy najmu powierzchni pod działalność apteczną na czas określony dłuższy niż 3 lata, w trybie bezprzetargowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/694/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na parking na czas określony 3 lata.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/693/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu umowy na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, o powierzchni 269,10 m2, na czas określony dłuższy niż 3 lata, z zamiarem nabywania usług (outsourcing) polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz na najem pomieszczeń, dzierżawę aparatury i sprzętu medycznego na okres 3 lat.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXIX/692/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/691/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020 - 2029 - korekta Nr 20/002/PI-10".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/689/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/688/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/687/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXIX/686/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXIX/685/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/684/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/683/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/682/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 zmieniająca uchwałę Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zawarcia przez Miasto Poznań porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/681/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/680/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/679/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie udzielenia w latach 2021-2023, Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/678/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/677/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" - część E w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/676/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" - część F w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/675/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/674/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/673/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/672/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/671/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/670/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/386/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/669/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/668/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/667/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie odwołania Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo od Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/666/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/665/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/664/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/663/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/662/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wykopy" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/661/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie skargi J. F. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/660/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie skargi A. K. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/659/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie skargi P. H. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/658/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie skargi Fundacji na Straży Przyrody oraz Polskiego Klubu Ekologicznego-Wielkopolska na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/657/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu od I opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/656/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/655/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie powierzenia spółce Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. zadania własnego gminy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/654/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Edwarda Fiszera.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/653/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Kowalska na nazwę Niebieska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/652/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Sławińska na nazwę Policka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/651/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Stefana Poradowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/650/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Perłowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/649/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Tyczyńska.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/648/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak