Uchwały Rady Miasta Poznania

Kryteria wyszukiwania
Sortowanie listy
Znajdź uchwały

2014-2018

Liczba znalezionych uchwał: 1418
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1418/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Ludgardy, na rzecz Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXV/1417/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1416/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru firmy audytorskiej na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2018 i 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1415/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1414/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Skautów Powstańców Wielkopolskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1413/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Tomasza Maćkowiaka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1412/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1411/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1410/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXIV/1408/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przyjęcia "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-11-01

Uchwała Nr LXXIV/1407/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1406/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXIV/1405/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXIV/1404/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXIV/1403/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXXIV/1402/VII/18/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie podjęte w 40. rocznicę wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1401/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1400/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1399/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów poznańskich szkół.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1398/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1397/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1396/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1395/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1394/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Stary Rynek i ulica Wrocławska" w Poznaniu, "Muzeum Narodowe" w Poznaniu, "W rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych" w Poznaniu, "W rejonie ulicy Klasztornej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1393/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1392/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Brama Zachodnia - Centrum" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1391/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1390/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1389/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1388/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi U.W. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z brakiem zmian regulaminu przewozu rowerów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1387/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi R.N. na dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1386/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi D. M. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1385/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi P.D. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1384/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi K.T. na Dyrektor Bibilioteki Raczyńskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1383/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi R. K. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1382/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli przygotowania i przyczyn niezrealizowania zadania wykonania makiety urbanistycznej miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1381/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli w zakresie zadań wykonywanych przez Miejskiego Oficera Rowerowego w Poznaniu pod względem efektywności podejmowanych działań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1380/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Wojciecha Bogusławskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1379/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę Nr LX/931/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego zdanym egzaminem dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe taksówką na terenie miasta Poznania lub kierowców przez nich zatrudnionych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1378/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, zmienioną uchwałą Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1377/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę Nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1376/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Stefanii Wołynki.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1375/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Florentyny Luboińskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1374/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem o. Jana Góry.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1373/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1372/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Marii Dulębianki.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1371/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1370/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1369/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1368/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1367/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji, tj. od granicy miasta Poznania z gm. Koninko do wjazdu na Lotnisko Poznań - Krzesiny w Poznaniu, na czas jej realizacji w latach 2019-2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1366/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą publiczną - ul. Nad Miedzą w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz przebudowie ul. Nad Miedzą.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1365/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1364/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1363/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1362/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1361/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Powstań Narodowych" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1360/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1359/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1358/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1357/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1356/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie skargi P.D. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1355/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie odnowienia relacji Poznania ze społecznością bułgarskiego miasta Płowdiw i podjęcia współpracy partnerskiej z tym miastem.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1354/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pamiątkowego obelisku upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1353/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1352/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację budowy pomnika upamiętniającego wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1351/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie nadania alei nazwy Orderu Uśmiechu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1350/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1349/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr LXXII/1348/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1347/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1346/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1345/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1344/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1185/VII/2018 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1343/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1342/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1341/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu, w wyborach do Rady Miasta Poznania, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1340/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1339/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1338/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1337/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1336/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Roskin Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1335/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Goldust Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1334/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1333/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1332/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi M. i P. M. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1331/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi T.H. na działania Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1330/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku na działania Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1329/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi D. N-F. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1328/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi M. i P. M. na Dyrektor Przedszkola Nr 36 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1327/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania dotyczących procedur związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1326/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/576/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1325/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-10

Uchwała Nr LXXI/1324/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-10

Uchwała Nr LXXI/1323/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1322/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1321/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1320/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1319/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Babiego Lata.

brak