Uchwały Rady Miasta Poznania

Kryteria wyszukiwania
Sortowanie listy
Znajdź uchwały

2006-2010

Liczba znalezionych uchwał: 1250
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1250/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12 w samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1249/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2011 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1248/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie skargi A.Ś. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1247/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie skargi B. i R.G. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1246/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu, przy ul. Wodnej 1.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXX/1245/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy parkowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1244/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1243/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obciążenia hipoteką zwykłą oraz kaucyjną nieruchomości komunalnych stanowiących własność Miasta Poznania w celu realizacji inwestycji przy ul. Fabianowo 29 w Poznaniu przez Fundację Familijny Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1242/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przekazania na rzecz Fundacji Familijny Poznań nieruchomości położonej przy ul. Fabianowo 29 w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXX/1241/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1240/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Miasta Poznania na rzecz Skarbu Państwa z bonifikatą.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1239/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie bonifikaty dla Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 23a.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1238/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie bonifikaty dla Teatru Muzycznego w Poznaniu od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz od ceny  sprzedaży budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 22.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr LXXX/1237/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2010 w sprawie wystąpienia Miasta Poznania ze spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1236/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1235/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego  "Transport Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1234/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LXX/981/V/2010 z dnia  13 kwietnia 2010 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2011-01-01

UCHWAŁA NR LXXX/1233/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1232/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr LXXX/1231/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2010 w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1230/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/873/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2010 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1229/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej "Program Aktywności Lokalnej - Nowe Miasto na rok 2011".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1228/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 i jego tekstu jednolitego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1227/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1226/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1225/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2010-2014

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1224/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2010

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXX/1223/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2011 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXX/1222/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXX/1221/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2010-12-01

UCHWAŁA NR LXXX/1220/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

STANOWISKO NR LXXX/1219/V/37/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Wzgórze Winiarskie".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr LXXX/1218/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2010 sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1217/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

STANOWISKO NR LXXX/1216/V/36/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia bonifikaty dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego części gruntu oraz ceny sprzedaży budynku i innych urządzeń znajdujacych się na części nieruchomości przy ulicy Garczyńskiego 13

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1215/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie bonifikaty dla Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz od ceny sprzedaży budynków znajdujących się na nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Golęcińskiej 9.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1214/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania w zakresie obszaru ograniczonego ulicami Hawelańską, Naramowicką i Lechicką.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1213/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania w zakresie obszaru "Rataje Park".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1212/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania w rejonie ulic Wołczyńskiej i Wołowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1211/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania w rejonie ulic R. Dmowskiego i J. Krauthofera.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXX/1210/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Hetmańskiej, R. Dmowskiego, J. Krauthofera - Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1209/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Dominikańska - Szewska" w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXX/1208/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Rynek - Szkolna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1207/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXX/1206/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Macieja Rataja i Związku Walki Zbrojnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1205/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "MARCELIN" część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXX/1204/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Rejon Marlewa - Zakole Warty" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXX/1203/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "U zbiegu ulic Szkolnej i Paderewskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXX/1201/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXX/1200/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1199/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s skargi Zarządu Osiedla Edwardowo w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1198/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s skargi K.U.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1197/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s skargi R.P. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1196/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s skargi p. M. i L.B.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1195/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s skargi pani Grażyny L.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1194/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s nadania imienia Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 65.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIX/1193/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s nadania nazwy skwerowi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1192/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego i ochrony zdrowia w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIX/1191/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2011-01-01

Uchwała Nr LXXIX/1190/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1189/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu w hotelu "NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM", przy pl. Gen. Andersa 1.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIX/1188/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1187/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2011 rok

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIX/1186/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/841/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1185/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s przyjęcia do realizacji zadań Powiatu Rawickiego z zakresu pomocy społecznej

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIX/1184/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s przekazania nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 21-23 o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Poznań, ark. 23, dz. 11 i 13, będącej w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, na rzecz Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1183/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu: "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" w ramach Priorytetu V, Działanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2011-03-31

Uchwała Nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze Miasta - osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2012-01-01

Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych - osiedli

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1180/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Pływalnia Miejska Atlantis

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1179/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s utworzenia i nadania statutu Wydawnictwu Miejskiemu Posnania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1178/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXV/1048/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Poznań w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1177/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1176/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym oraz Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu na terenie miasta Poznania, w wyborach do Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania i do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1175/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Wronieckiej, Mokrej, Żydowskiej i Kramarskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIX/1174/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej "Południowo-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - obszar B.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr LXXVIII/1173/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 października 2010 r. w/s projektu Statutu Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1172/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Poznania w sprawie wyznaczenia kwater honorowego pochówku obywateli na cmentarzach komunalnych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXVII/1171/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1170/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań-Wrocław "PIĄTKA".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1169/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "TRAMPER".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1168/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXVII/1167/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Poznania uznanym za pomnik historii zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uznania za pomnik historii ,,Poznań - historyczny zespół miasta" (Dz. U. z 2008 r. Nr 219 poz. 1401) lub posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1166/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie podwyższenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Władysława Kotwicza 8.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2010-10-01

UCHWAŁA NR LXXVII/1165/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LXIX/953/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1164/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LIX/804/V/2009 z dnia  25 sierpnia 2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1163/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1162/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1161/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1160/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2010-2014

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

STANOWISKO NR LXXVII/1159/V/35/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie utworzenia zadania budżetowego "PAMIĘĆ HISTORYCZNA"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1158/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2010.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1157/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXVII/1156/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVI/1155/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w/s wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 91, w galerii "GreenPoint"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2011-01-01

Uchwała Nr LXXVI/1154/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w/s uchwalenia statutu Osiedla Chartowo

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2011-01-01

Uchwała Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w/s uchwalenia statutu Osiedla Jeżyce

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2011-01-01

Uchwała Nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w/s uchwalenia statutu Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2011-01-01

Uchwała Nr LXXVI/1151/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w/s uchwalenia statutu Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo

brak