Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7953
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/309/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji D. Ł. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich oraz uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/308/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie stypendiów sportowych Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia sportowe.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVIII/306/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/305/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/304/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/302/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/301/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz, a także z Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-01-01

Uchwała Nr XVIII/300/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVIII/299/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/298/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/297/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/296/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/295/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/294/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/293/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie skargi T. N. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/292/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie skargi T. N. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/291/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie skargi A. S. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/290/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie skargi M. N. na Prezydenta Miasta Poznania i Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/289/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/287/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/286/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/285/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nadania parkowi nazwy Bambrów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/284/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Michała Tomiaka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/283/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nazwy ulicy Smołdzinowska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/282/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie zniesienia nazw ulic.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/281/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nazwania ulicy imieniem Konstantego Skąpskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/280/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nadania ulicy nazwy Wypoczynkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/279/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Paradowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/278/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/277/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/276/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/275/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/274/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/273/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru wniosków dla Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego", Poddziałanie 4.4.1. "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/272/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/271/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/270/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/269/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/268/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/267/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/266/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/265/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/264/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/263/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/262/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie skargi P. Ł. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu oraz na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/261/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVI/260/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVI/259/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/258/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie zaopiniowania rozszerzenia działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt, prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o drobne wolno żyjące ssaki.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XVI/257/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/256/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/255/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.300.2019.16 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/254/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.299.2019.16 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/253/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.298.2019.16 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/252/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.297.2019.16 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVI/251/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Parku im. Jana Pawła II" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/250/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Pro Terra Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju i uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/249/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/248/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/247/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie skargi E. K. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/246/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie skargi M.S. na Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/243/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/242/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2019 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/241/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XV/240/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Poznania od dnia 1 września 2019 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XV/239/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, od dnia 1 września 2019 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-09

Uchwała Nr XV/238/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-09

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/236/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/235/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego płk. Ryszarda Kuklińskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/234/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - dębu szypułkowego "Krzysztof".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/233/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Przybyszewskiego - w części dotyczącej drzewa z gatunku platan klonolistny.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/232/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XV/231/VIII/5/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania w przestrzeni publicznej z miejskich rowerów, elektrycznych skuterów i hulajnóg.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-08-01

Uchwała Nr XV/230/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/229/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. Klasztorowi Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/228/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w postaci opracowania koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/227/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Poznaniu w parku Cytadela, oznaczonej geodezyjne: obręb Poznań, ark. 01, dz. 1/26 cz., KW PO1P/00306623/2.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/226/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 35.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/225/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania ulicy imieniem adm. Józefa Unruga.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/224/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/223/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem abpa Edwarda Likowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/222/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Lecha Molewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/221/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania ulicy nazwy Wągrowiecka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/220/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Aleksandrowicz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/219/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie zawarcia przez Miasto Poznań porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/217/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/216/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/215/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/214/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/213/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/212/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Bogdanki" - w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/211/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/210/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

brak