Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8917
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1426/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie skargi R. K. na Prezydenta Miasta Poznania w związku z sposobem rozpatrzenia skargi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1425/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie skargi J. T. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1424/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie skargi P. M. na działalność Zarządu Osiedla Piątkowo Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1423/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Plac Wolności postulującej podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie ekspertyzy ekosystemowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1422/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2023 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1421/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości Miasta i komunalnych nieruchomości lokalowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1420/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/468/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1419/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/342/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1418/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 3 lat.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXVIII/1417/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1416/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXVIII/1415/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXVIII/1414/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXXVIII/1413/VIII/26/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie ochrony terenów zieleni w dzielnicy Górczyn, w rejonie ul. Miedzianej oraz ul. Dmowskiego, w tym terenów mokradeł i trzcinowisk w dolinie Górczynki.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXVIII/1412/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1411/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 nr WPRiM/22/001".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXVIII/1410/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 zmieniająca uchwałę Nr LIII/997/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXVIII/1409/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1408/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/87/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXVIII/1407/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXVIII/1406/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie nadania ulicy nazwy Bakaliowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1405/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie nazwania skweru imieniem Anieli Chosłowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1404/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVIII/1403/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2023 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Nr LXXV/1379/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVII/1402/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVII/1401/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVII/1400/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Charków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-01-01

Uchwała Nr LXXVI/1399/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-01-01

Uchwała Nr LXXVI/1398/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVI/1397/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2023 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVI/1396/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Charków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVI/1395/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2023 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVI/1394/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie skargi A. O. na Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" w Poznaniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVI/1393/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji W. R.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVI/1392/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji J. B.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVI/1391/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji M. J.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXVI/1390/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2022 w sprawie skargi nauczycieli i rodziców na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1389/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/38/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1388/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie przekazania Teatrowi Muzycznemu w Poznaniu dokumentacji projektowej dotyczącej nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu wraz z prawami autorskimi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1387/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1386/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1385/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - alei drzew lip przy ul. Meteorytowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1384/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-01-01

Uchwała Nr LXXV/1383/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1382/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1381/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1380/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 zmieniająca uchwałę Nr LXII/1149/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1379/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025".

uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-01-01

Uchwała Nr LXXV/1378/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-01-01

Uchwała Nr LXXV/1377/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-01-01

Uchwała Nr LXXV/1376/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Zespołowi Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1375/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/631/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Zespołowi Żłobków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1374/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1373/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1372/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Janikowskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1371/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1370/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1369/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1368/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2023 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXXV/1367/VIII/25/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2022 w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1366/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2022 w sprawie skargi G. L. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1365/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1364/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2022 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1363/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu określenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Poznania do szkół i przedszkoli.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1362/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportu publicznego, polityki społecznej i infrastruktury publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1361/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Nr LXX/1290/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2022 r. w sprawie skargi Ł. B. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-01-01

Uchwała Nr LXXIII/1360/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-01-01

Uchwała Nr LXXIII/1359/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-01-01

Uchwała Nr LXXIII/1358/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1357/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1356/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1355/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1354/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania i stypendiów naukowych Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego oraz warunków i trybu ich przyznawania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1353/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-09-01

Uchwała Nr LXXIII/1352/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1351/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie skargi T. Z. na Prezydenta Miasta Poznania, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Komendanta Straży Miejskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1350/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1349/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu umowy najmu powierzchni pod działalność laboratoryjną w trybie bezprzetargowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1348/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu umowy najmu powierzchni na cele świadczenia usług medycznych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w trybie bezprzetargowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1347/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie nazwania skweru imieniem Ryszarda Schramma.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1346/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Proszowicka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1345/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie nadania placowi nazwy Powszechnej Wystawy Krajowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1344/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Heleny Tadeuszak.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1343/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Anieli Pigoń.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1342/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Aleksandry Bielerzewskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1341/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Stadionu Miejskiego" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1340/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1339/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXXIII/1338/VIII/24/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy i ZSRS w czasie II wojny światowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1337/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Miasta Poznania w sprawie uznania alei drzew znajdującej się przy ul. 27 Grudnia w Poznaniu za pomnik przyrody.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1336/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie skargi R. Ś. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1335/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie skargi B. S.-G. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1334/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Chociebora 15 na rzecz Estrady Poznańskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1333/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Ogrodowi Zoologicznemu w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1332/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/1307/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20 września 2022 roku zmieniającej uchwałę Nr LXII/1149/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1331/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2022 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1330/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania, ustalania wysokości, wypłacania i rozliczania rekompensat, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), oraz przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1329/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1328/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1327/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2022 - 2023.

brak