Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8057
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/613/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli realizacji wykonania uchwały dotyczącej Programu Rowerowego Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/612/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/611/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Przybyszewskiego - w części.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/610/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Omańkowskiej - w części.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/609/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/608/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/607/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby 10.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/606/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym Nr 1.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/605/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/604/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/603/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zwiększenia w roku 2020 kwoty przyznanej na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki grypy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/602/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/601/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/600/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/599/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXIV/598/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/597/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/596/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Parku im. Jana Kasprowicza.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/595/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/594/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasło.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/593/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIV/592/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/591/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Racjonalizatorów" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/590/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/589/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kowalewickiej i Fabianowo w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/588/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Szczepankowo i Ostrowskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/587/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIV/586/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XXXIV/585/VIII/8/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia 2020 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/584/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/583/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/582/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/581/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 6 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/580/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/579/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/578/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/577/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/576/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Poznaniu i włączenia jej do Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/575/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu do Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/574/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie włączenia Przedszkola nr 184 w Poznaniu, ul. Sióstr Misjonarek 1, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/573/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie włączenia Przedszkola nr 43 "Krasnala Hałabały" w Poznaniu, ul. Wiązowa 5, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/572/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/571/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/570/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/569/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2020-08-01

Uchwała Nr XXXIII/568/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/567/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/566/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/565/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/564/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/563/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Mosina oraz Miastem i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/562/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica oraz Gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/561/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/560/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/559/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/558/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/557/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie skargi Z. K. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/556/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy sprzedaży nieruchomości miejskiej położonej w Poznania przy ul. Krzyżowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/555/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/554/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie nazwy ulicy Chyżańska.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/553/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Haliny Szwarc.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/552/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Rataj.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/551/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zniesienia nazwy placu Niepodległości.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/550/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna B" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIII/549/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/548/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/547/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/546/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie emisji obligacji Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchwała Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXII/543/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXII/542/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXII/541/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2020 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Poznania wotum zaufania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXII/540/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/539/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie skargi M. U. na Dyrektora Usług Komunalnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/538/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie skargi M. W. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/537/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie skargi R. N. i L. N. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/536/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXX/535/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/534/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kórnik.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXX/533/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/532/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/531/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXX/530/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie ustanowienia w roku 2020 stypendiów dla osób zwiazanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/529/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportu publicznego, polityki społecznej i infranstruktury publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/528/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/527/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/526/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXX/525/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/524/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Dębina II".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIX/523/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIX/522/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/521/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/520/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Milana Kwiatkowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXIX/519/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Wdzięczna.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/518/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Pawlickiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/517/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie ławki pomnikowej upamiętniającej Wincentego Różańskiego na terenie Parku Górczyńskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/516/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/515/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Andrzejowi Porawskiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXIX/514/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Maciejowi Musiałowi.

brak