Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8429
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/985/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do Światowej Organizacji Współpracy Miast Innowacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/984/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/983/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/982/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nowa Obornicka, Szymanowskiego, Sucholeska oraz Biskupińska w Poznaniu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej" w ramach projektu pn. "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/981/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach w zakresie inwestycji dotyczącym miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/980/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/979/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/978/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/977/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/976/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nadania alei nazwy Praw Kobiet.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/975/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nadania rondu nazwy Obornickie.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/974/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nazwania skweru imieniem Macieja Zawiei.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/973/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nazwania ulicy imieniem Klemensa Mikuły.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/972/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie nadania skwerowi nazwy Polskich Olimpijek i Olimpijczyków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/971/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-07-01

Uchwała Nr LII/970/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-07

Uchwała Nr LII/969/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie podziału obszaru miasta Poznania na sektory.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-07-01

Uchwała Nr LII/968/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/967/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/966/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie zbycia akcji należących do Miasta Poznania w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna w drodze darowizny na rzecz związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/965/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/964/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/963/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/962/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/961/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/673/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/960/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/959/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/958/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/957/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie skargi A. S.-F. na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/956/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie skargi E. Sz. oraz W. Sz. na Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/955/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości ul. Mateckiego 21 w Poznaniu na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/954/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie skargi Stowarzyszenia na rzecz Praworządności w Szkołach "Stowarzyszenie Umarłych Statutów" na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/953/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie skargi T. K. na Rady Osiedli: Sołacz; Stare Winogrady; Ostrów Tumski-Śródka-Komandoria.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/952/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji M. O.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/951/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LI/950/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr LI/949/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/948/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-10-01

Uchwała Nr LI/947/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-10-01

Uchwała Nr LI/946/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LI/945/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LI/944/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LI/943/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LI/942/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LI/941/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J. H. Dąbrowskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LI/940/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LI/939/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/938/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/937/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/936/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LI/935/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w Poznaniu w rejonie ul. Żelaznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/934/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi B. S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/933/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi B. Sz. na Prezydenta Miasta Poznania oraz Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/932/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi G. L. na Dyrektora Przedszkola "Majsterklepka" nr 140 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/931/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi I. O. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/930/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie skargi K. B. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/929/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/928/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/927/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/926/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2021 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/925/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2021 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 3 w Poznaniu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr L/922/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-01

Uchwała Nr L/921/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/920/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nazwania ronda imieniem Alicji Karłowskiej-Kamzowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/919/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nazwania ulicy imieniem Zofii Hilczer-Kurnatowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/918/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nazwania wiaduktu imieniem Janiny Czarneckiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/917/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nadania ulicy nazwy Selerowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/916/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nazwania ulicy imieniem Wojciecha Skowrońskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/915/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nadania skwerowi nazwy Bitwy nad Bzurą.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/914/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/913/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/912/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie programu emisji obligacji Miasta Poznania w latach 2021-2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/911/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/910/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Szyperskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/909/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/908/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/907/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/906/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Cytadela" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/905/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/904/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/903/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/902/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/901/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr L/900/VIII/15/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie natychmiastowego zaprzestania prac poszukiwawczych na terenie obszaru objętego strefą ochronną Mosina-Krajkowo.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/899/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/898/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/897/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 zmieniająca uchwałę Nr X/139/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/896/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/895/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/894/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie przyjęcia i wdrażania Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/893/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/892/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr L/891/VIII/14/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/890/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/889/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/888/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Poznania wotum zaufania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/887/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/886/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak