Uchwały Rady Miasta Poznania

Kryteria wyszukiwania
Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 9231
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1739/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie rozpatrzenia petycji D. B. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1738/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie skargi Ł. W. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1737/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Poznania do spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. poprzez nieodpłatne nabycie przez Miasto Poznań akcji należącej do Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1736/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/466/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1735/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic Północnej i Księcia Józefa na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1734/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie bonifikaty dla Klubu Sportowego "WARTA" od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Wioślarskiej 71.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1733/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetu Miasta Poznania o charakterze publicznoprawnym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1732/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1731/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2023 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1730/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2024-2026".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1729/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazwania ulic imionami: Anny Jantar, Czesława Niemena, Zygmunta Warczygłowy, Krzysztofa Komedy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1728/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Belwederskiej na Wandy Rutkiewicz.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1727/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Solińska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1726/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Łańcucka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1725/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie nazwania skweru imieniem Kaspra Goskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1724/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie nazwania ulicy będącej zaułkiem imieniem Haliny Żytkowiak.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1723/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie nazwania ulicy imieniem Jerzego Waldorffa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1722/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Heleny Modrzejewskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1721/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie nazwania skweru imieniem Jacka Hałasika.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1720/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie nazwania ulicy imieniem Zofii Michałkiewicz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1719/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Wisłockiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1718/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1717/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1716/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1715/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie realizacji programu celowego "Dostępna przestrzeń publiczna" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1714/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2023 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1713/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 zmieniająca uchwałę Nr LXXV/1384/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1712/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Głuszyna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XC/1711/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2024-01-01

Uchwała Nr XC/1710/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1709/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1708/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XC/1707/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2023 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1706/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi B. G. na władze Osiedla Nowe Winogrady Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1705/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi Ł. S. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1704/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi A. C. na Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1703/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi D. D. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1702/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi T. Z. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1701/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi Z. J. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1700/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Wyspiańskiego 26 na wniosek spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1699/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Wyspiańskiego 26 na wniosek spółki Medella S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1698/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie udzielenia w latach 2024-2026 Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1697/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1696/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie podpisania memorandum dotyczącego ustanowienia współpracy Miasta Poznania oraz Miasta Changwon w Republice Korei Południowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1695/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1694/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1693/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1692/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1691/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę Nr LXXXI/1471/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1690/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 uchylająca uchwałę Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1689/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1688/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXIX/1687/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1686/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-10-15

Uchwała Nr LXXXIX/1685/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1684/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1683/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1682/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1681/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXIX/1680/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXIX/1679/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Miłostowo" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1678/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1677/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1676/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1675/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie budowy boiska do piłki nożnej w parku przy ul. Heweliusza w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1674/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie skargi Ł. S. na Dyrektora Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1673/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie skargi Ł. S. na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowe Winogrady Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1672/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie skargi A. R. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVIII/1671/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1669/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1668/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1667/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie ustalenia na terenie osiedla Wilda w Poznaniu ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1666/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Żegrze.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1665/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zielony Dębiec.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1664/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wola.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1663/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1662/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wilda.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1661/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1660/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Umultowo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1659/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Świerczewo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1658/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1657/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1656/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Strzeszyn.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1655/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stary Grunwald.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1654/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Starołęka-Minikowo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1653/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Winogrady.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1652/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1651/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sołacz.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1650/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Rataje.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1649/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Podolany.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1648/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Piątkowo Północ.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1647/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Piątkowo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1646/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1645/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Ogrody.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1644/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nowe Winogrady Wschód.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1643/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nowe Winogrady Północ.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1642/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nowe Winogrady Południe.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1641/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Naramowice.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1640/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Morasko-Radojewo.