Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

2010-2014

Liczba znalezionych uchwał: 1208
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1107/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1106/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie nadania ulicom nazw: Poetycka, Epicka, Johanna Wolfganga Goethego, Liryczna, Kazimierza Wierzyńskiego, Jacka Kaczmarskiego, Wincentego Różańskiego, Karola Dickensa, George'a Byrona, Fryderyka Schillera, Emila Zoli, Moliera, Honoriusza Balzaka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1105/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1104/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Łukaszewicza 34.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1103/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej połozonej w Poznaniu w parku Kasprowicza.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1102/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Milczańskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1101/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 24-06-2014 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2013 rok

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1100/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 24-06-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2013 rok

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1099/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 24-06-2014 w sprawie nazwania parku imieniem ks. Tadeusza Kirschke.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1098/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 24-06-2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obszaru "Fortyfikacje w Poznaniu" PLH300005

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1097/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1021/VI/2014 Rady MIasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVIII/1096/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zniesienia nazw ulic.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1095/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie nadania skwerowi imienia Franciszka Rataja.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1094/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie nadania skwerowi imienia Włodzimierza Dworzaczka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1093/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie nadania skwerowi nazwy Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1092/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie skargi ECAL Sp. z o.o.na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVIII/1091/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-06-16

Uchwała Nr LXVIII/1090/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1089/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej "POZNANIANKA".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1088/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXVIII/1087/VI/22/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1086/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1085/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1084/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXVIII/1083/VI/21/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie dalszej modernizacji dworca kolejowego Poznań Główny

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01

Uchwała Nr LXVIII/1082/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01

Uchwała Nr LXVIII/1081/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01

Uchwała Nr LXVIII/1080/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01

Uchwała Nr LXVIII/1079/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1078/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1077/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1076/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1075/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 103,07 m² znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1074/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2014.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVII/1073/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1072/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1071/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie udzielenia Gminie Czerwonak pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01

Uchwała Nr LXVII/1070/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1069/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1068/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2014 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1067/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nazwania parku imieniem Tadeusza Mazowieckiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1066/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1065/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1064/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie włączenia Bursy Szkolnej nr 2 w Poznaniu ul. Czeremchowa 22 do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu ul. Świerkowa 8.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1063/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1062/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 25 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1061/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego Miasta Poznania z zakresu gospodarowania odpadami zielonymi i biodegradowalnymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1059/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1058/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Oddział w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1057/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Majorowi Ludwikowi Miśkowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1056/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Robertowi Friedrichowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1055/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Doktor Annie Jakrzewskiej - Sawińskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1054/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Andrzejowi Legockiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXVI/1053/VI/20/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1052/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1051/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1050/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nadania nazw rondom.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1049/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nazwy ulicy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1048/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nazewnictwa w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1047/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nadania nazwy ulicy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2014-07-01

Uchwała Nr LXVI/1046/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1045/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy Firmy Produkcyjno-Handlowej "ROLA" dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Poznania, na okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1044/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1043/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1042/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1041/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Marcelińskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXVI/1040/VI/19/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie poznańskiej przedsiębiorczości

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXV/1039/VI/18/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie dobrych praktyk pn. "Poznań przyjazny ptakom i nietoperzom".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1038/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać prof. Janusza Ziółkowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-05-01

Uchwała Nr LXV/1037/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 zmieniająca uchwałę Nr LIV/809/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1036/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1035/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1034/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie bonifikaty dla Miasta Luboń od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Rzecznej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komadoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1030/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie nazwania parku imieniem ks. Feliksa Michalskiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1029/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/678/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1028/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu oraz zespołach domów studenckich na terenie miasta Poznania, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1027/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1026/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1025/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie skargi Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1024/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie skargi p. Leszka Najderka na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1023/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie skargi M.R. na Dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1022/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Biura Euro 2012 Urzędu Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1021/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1020/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1019/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1018/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1017/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Mosina i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1016/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1015/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1014/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 53.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1013/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie przyjęcia projektu statutu Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1012/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2014.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1011/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie połączenia spółek Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. oraz Euro Poznań 2012 sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1009/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych.

brak